مسعود رشید

مسعود رشید – شواهد احتمال نسل کشی در میانمار وجود دارد

۱۵ آذر ۱۳۹۶