مسعود رشید

مسعود رشید – شاه اردن برادرانش را از ارتش حذف کرد

۸ دی ۱۳۹۶